§ 1.

Stiftelsen Elimkapellets Kulturminnesfond har till uppgift att verka för att bevara och utveckla Elimkapellet i Ammer. Fondens ändamål är att genom underhåll, investeringar och verksamhetsutveckling säkerställa skyddet av ett kulturhistoriskt värdefullt byggnadsverk och tillika främja den frikyrkliga utvecklingen och kulturvården inom regionen. Stiftelsen kan ansöka om EU-bidrag och andra offentliga stöd hos både länsmuseum, länsstyrelse, landsting och kommun för att bevara och utveckla Elimkapellet och den frikyrkliga verksamheten inom området. Fondens tillgångar kan också användas till närliggande kulturminnesvård, restaurering av hotade frikyrkolokaler och liknande insatser, samt för att underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för frikyrkliga kulturvärden. Fondens medel får även användas till fondens egen administration. Ledamots kostnad får däremot bestridas hos ledamotens huvudman.

§ 2.

Allmänheten, organisationer, företag osv kan genom gåvor, donationer, testamenten och andra insatser, ge bidrag till fonden. Intäkter som kommer från kulturbidrag och EU-bidrag skall tillföras kulturminnesfonden och användas enligt dess ändamål. Bidrag till fonden kan utgå i form av kontanta medel, fastigheter, mark och vatten etc. På detta sätt kan resurser tillföras, vilka kan användas för att säkerställa kapellets framtida bevarande och utveckling. Vid bildandet av stiftelsen avskiljes grundfonden om 50.000 kr. Fonden är uppbyggd av 30.000 kr ändamålsbestämda medel insamlade vid David Roos 50-årsdag och 20.000 kronor i form av bidrag från Elimförsamlingen i Ammer.

 

§ 3.

Styrelsen består av minst 5 ledamöter. Ersättare kan utses om så beslutas. Elimförsamlingen i Ammer nominerar minst 4 ledamöter, däribland ordförande och sekreterare. Byföreningen i Ammer ges möjlighet att nominera en ledamot i styrelsen. Representant för Länsstyrelse, Länsmuséum respektive Ragunda kommun kan adjungeras i styrelsen och får därmed möjlighet att närvara i styrelsens sammanträden. Styrelsen äger rätt att även i övrigt till sig adjungera andra ledamöter. Mandatperioden för styrelsen är två år. Styrelsen har att verka i enlighet med fondens intentioner.

 

§ 4.

Ordföranden utfärdar kallelse till sammanträden. Styrelsen får handlägga ärenden endast om minst 3 ledamöter är närvarande. I övriga administrativa delar såsom kallelse, beslut, jäv etc gäller vad som regleras särskilt i stiftelselagen (1994:1220).

§ 5.

Fondens styrelse beslutar om användningen av fondens medel.

§ 6.

 

Styrelsen utser 1 revisor som granskar fondens räkenskaper och verksamhet.

§ 7.

Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse.

§ 8.

Stiftelselagen om tillsyn över stiftelser mm gäller.

§ 9.

Om stiftaren så beslutar kan styrelsen ansöka hos Länsstyrelsen att fonden skall upplösas, som på fondens begäran kan besluta om fondens avveckling. Ett avvecklingsbeslut skall tillställas regeringen för godkännande. Eventuella tillgångar och fastigheter som då tillhör fonden tillfaller Kristen Samverkan Mittnorrland, eller motsvarande, efter sådant beslut om avveckling av Stiftelsen Elimkapellets Kulturminnesfond.

Ammer 2000-09-23
David Roos