Fram till 1858 hade den svenska staten i praktiken monopol på formerna för religionsutövning genom tillämpningen av konventikelplakatet. 1848 förrättades det första vuxendopet i Sverige och 1857 bildades Ammers Baptistförsamling, den andra fria församlingen i Jämtland. Elim, som senare blev församlingens namn, var alltså en olaglig sammanslutning under sitt första verksamhetsår.

Under den senare delen av 1800-talet växte sig frikyrkorörelsen stark i olika delar av landet och i dess spår utvecklades andra folkrörelser med bred förankring i samhället, såsom liberalismen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen och det moderna demokratiska samhällssystemet växte successivt fram.

Under åren 1879-1880 uppfördes Elimkapellet i Ammer under ledning av byggmästare Göran Amcoff. Invigningen av den nya församlingslokalen, som var den andra i sitt slag i Jämtland, skedde på sommaren 1880.

Församlingens medlemsantal har varierat under åren och var som störst i slutet av 1800-talet. Under åren fram till idag har närmare 500 personer tillhört församlingen. Idag är både församlingens utveckling och Elimkapellets fortbestånd föremål för särskilt intresse, vilket bl a kommer till uttryck genom tillkomsten av Stiftelsen Elimkapellets Kulturminnesfond.

Elimkapellet i Ammer är en unik byggnad som i den länsinventering som genomfördes av Länsmuséet på 1970-talet identifierades som ett objekt av särskilt intresse att bevara. Byggnaden är uppförd på en stomme av stående timmer och har en exteriör och interiör som under åren bevarats i sitt ursprungliga skick med väl underhållna fasader och målningar. Stiftelsen Elimkapellets Kulturminnesfond bildas för att bevara och utveckla Elimkapellet i Ammer. Fondens syfte är att finansiera insatser för Elimkapellet i form av löpande underhåll, investeringar och verksamhetsutveckling. Detta skall uppnås genom att Stiftelsen Elimkapellets Kulturminnesfond står öppen för alla och att insättning av medel skall möjliggöras för privatpersoner, institutioner och företag både genom gåvor och sponsring. Stiftelsen Elimkapellets Kulturminnesfond skall använda tillgångarna för att främja den frikyrkliga kulturvården inom området i allmänhet och genom att säkerställa skyddet av Elimkapellet i synnerhet såsom kulturhistoriskt mycket värdefullt objekt. Fondens stiftare är Elimförsamlingen i Ammer.

Saxat ur stadgarna

"Stiftelsen Elimkapellets Kulturminnesfond har till uppgift att verka för att bevara och utveckla Elimkapellet i Ammer. Fondens stiftare är Elimförsamlingen i Ammer."

"Fondens ändamål är att genom underhåll, investeringar och verksamhetsutveckling säkerställa skyddet av ett kulturhistoriskt värdefullt byggnadsverk och tillika främja den frikyrkliga utvecklingen och kulturvården inom regionen."

"Fondens tillgångar kan också användas till närliggande kulturminnesvård, restaurering av hotade frikyrkolokaler och liknande insatser, samt för att underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för frikyrkliga kulturvärden."

"Allmänheten, organisationer, företag osv kan genom gåvor, donationer, testamenten och andra insatser, ge bidrag till fonden."

"Byföreningen i Ammer ges möjlighet att nominera en ledamot i styrelsen. Representant för Länsstyrelse, Länsmuseum respektive Ragunda kommun kan adjungeras i styrelsen och får därmed möjlighet att närvara i styrelsens sammanträden."